KLYC Vrijwilligers

Rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn/haar werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties (clubsecretariaat) en over de noodzakelijke uitrusting (geen kledij).

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van zijn/haar activiteitsveld.

Sociale doelstelling

De Koninklijke Liberty Yacht Club vzw ijvert voor de democratisering van de watersport. Watersport, waterrecreatie en watertoerisme moeten beoefend kunnen worden zonder kapsones en dus door iedereen.

 • Zeilopleidingen organiseren voor jeugd en volwassenen, zowel praktisch als theoretisch
 • De begeleiding van jong talent naar alsmaar hogere niveaus in de competitie
 • Een vakkundige, adequate omkadering van de diverse activiteiten op het water: degelijk sanitair voor de zeilers, goede boten en mastenloodsen, degelijke bootbehandeling op het water als op de wal en gezellige, gastvrije bars en restaurant
 • De stimulering van interne en externe communicatie
 • De promotie van de watersport in de breedst mogelijke zin van het woord en met de meest efficiënte middelen.
 • De doorstroming bevorderen tussen het zeilen in open sportboten naar kajuitsportboten
 • Een efficiënte rescuedienst en begeleiding op het water
 • De voortdurende uitbouw van infrastructuur (terreinen, loodsen, behandelingsmateriaal en toestellen.)
 • Het organiseren van informatiesessies, theoretische cursussen en lezingen
 • Het organiseren van feestmomenten en ontspanning
 • Het organiseren van wedstrijden en trainingen

KLYC Verzekeringen

Verplichte verzekering

Waarborgen:
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij Arena
Polisnummer Leden: 1.102.169 A
Niet-leden: 1.102.169 B

Vrije verzekering

Waarborgen:
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

Maatschappij Arena
Polisnummer Leden: 1.102.168 A
Niet-leden: 1.102 168 B

Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij Arena
Polisnummer Leden: 1.102.169/1
Niet-leden: geen verzekering

Vergoedingen

 •  De KLYC betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima) voor deelname van vrijwilligers aan sommige activiteiten zoals de omkadering van zijn zeilscholen, Samen Zeilen.
 • De KLYC betaalt soms de reële kosten van vrijwilligers terug, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, bvb. in geval van verre verplaatsingen.
 • De KLYC vergoedt vrijwilligers soms in natura, bv. d.m.v. een maaltijd tijdens de activiteit.

Aansprakelijkheid

 • De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk en is daarvoor verzekerd (zie hierboven). 
 • Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij/zij enkel aansprakelijk voor zijn/haar bedrog en/of zware schuld.
 • Voor lichte schuld is hij/zij enkel aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”.

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

Centraal aanspreekpunt

Verantwoordelijke van de organisatie die moet verwittigd worden bij ongevallen:

KLYC secretariaat
Telefoon: 03 219 06 82
E-mail: secretariaat@klyc.be