Algemene voorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, zonder korting binnen de 14 dagen na factuurdatum. Eventuele klachten of protesten met betrekking tot de gefactureerde prestaties dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de zetel betekend te worden.

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval er schade aan de vaartuigen wordt aangericht, door wie ook.

Bij niet tijdige betaling van het factuurbedrag is een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar vanaf de vervaldatum en een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,- €, zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege. De rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Elk lid is vrij zich te allen tijde uit de vereniging terug te trekken door zijn ontslag aan de raad van bestuur te richten. Indien een lid of een toegetreden lid zijn bijdrage, verschuldigd voor één jaar, niet binnen de drie maanden na opvraging heeft betaald, wordt hij zonder verdere verwittiging van het ledenregister geschrapt. De nog openstaande rekeningen blijven aan de vereniging verschuldigd.

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden van de Koninklijke Libery Yacht Club?

  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de zeilstage wordt 50% van deelnamegeld terugbetaald. 
  • Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de zeilstage is er geen recht op terugbetaling.
  • Indien de activiteit om organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het deelnemingsgeld volledig terugbetaald.
  • Indien 2 weken na ontvangst van de factuur niet betaald werd, wordt uw inschrijving automatisch vrijgegeven voor andere kandidaat-deelnemers.